Wisła Szczucin

Kurs dla Kandydatów na Sędziów Piłki Nożnej

Zarząd Kolegium Sędziów PPN Żabno uprzejmie informuje, iż organizowany jest Kurs dla Kandydatów na Sędziów Piłki Nożnej.


Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w kursie jest:

1. Podanie o zakwalifikowanie na kurs.
2. Ankieta Kandydata na Sędziego.
3. Dwie aktualne fotografie (podpisane).
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i kondycyjnego.
5. Oświadczenie Kandydata o niekaralności.
6. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia w przypadku Kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą, itp.).
7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy Kandydatów poniżej 18 roku życia - w dniu składania podania osoba zgłaszająca się na kurs musi mieć ukończony 17 rok życia).

Wszystkie wymagane druki zostaną rozdane na spotkaniu organizacyjnym.

Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych kursem sędziowskim odbędzie się dnia 18 stycznia 2010 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Żabnie.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i kondycyjnym.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
Dodatkowe informacje w siedzibie KS osobiście lub telefonicznie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
w tym czynnych i byłych zawodników !


Copyright © 1998-2019 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 2899086 (od 21.07.06); 0,079 s., IE, FF, O, G, S.